екип по проект за внедряване на система за управление на качеството на електронните услуги, предоставяни от НСИ

НСИ вече осигурява по-качествени електронни услуги

Националният статистически институт (НСИ) внедри система за управление на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса съгласно международния стандарт ISO 9001:2008

Националният статистически институт (НСИ) изпълни проект „Подобряване на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури за разработените електронни услуги чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008”.

Калин Панев, Рина България, връчва сертификат на Сергей Цветарски, председател на НСИНа заключителната пресконференция председателят на НСИ Сергей Цветарски и ръководителят на проекта Галя Статева споделиха информация за постигнатите резултати. Освен, че успешно е разработена и внедрена системата за управление на качеството, 100 служители на Националния статистически институт са обучени за работа с нея, а повече от 20 експерти от различни дирекции в НСИ са преминали обучение за вътрешни одитори на системи за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2008.

Консорциумът „Делойт Одит ООД и Бул Ес Ай ООД – Системи за управление“, съвместно с НСИ, разработи и внедри Системата за управление на качеството (СУК) на предоставяните електронни услуги. Компанията, провела сертификационния одит, е „РИНА България“. Представители на тези организации също присъстваха на пресконференцията и отговаряха на журналистически въпроси.

Galia Stateva, rykovoditel na proekta„Съвместно с партньорите ни, установихме надеждна оперативна рамка от правила, ориентирани към постоянен мониторинг и повишаване на качеството на услугите. Очакваме обратна връзка и от ползвателите на електронни услуги – гражданите и бизнеса, към които основно е насочен този проект,“ заяви Галя Статева, ръководител на проекта.

Гост на пресконференцията беше и проф. Христина Вучева, председател на Националния статистически съвет.

Основните целеви групи са граждани и представители на бизнеса, органи на статистиката, държавни и други институции – потребители на електронни услуги на Националния статистически институт, както и териториалните статистически бюра и Централното управление на Националния статистически институт.

пресконференция НСИ проект за разработване и внедряване на система за управление на качествотоПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността му възлиза нa 290 000 лева, като размерът на финансирането е 100% от общите допустими разходи. Продължителността на изпълнение е 18 месеца, от 07.04.2014г. до 07.10.2015г.